Merelle lähtiessä kaupunkien ja kylien tarjoamat monipuoliset palvelut vaihtuvat askeettisen kauniiseen meri- ja rannikkoluontoon. Niin matkaveneilijät kuin vapaa-ajan asunnolleen veneellä liikkuvat mökkiläisetkin kuitenkin tarvitsevat satamien ja niiden läheisyydessä sijaitsevia palveluja. Esimerkiksi juomavesivarantojen täydentäminen, polttoaineen hankkiminen tai kesäinen jäätelöhetki satamassa houkuttelevat veneilijöitä mereltä palvelujen ääreen. Erilaisten palvelujen saavutettavuus kuitenkin vaihtelee paljon merialueittain.

Suomen ympäristökeskuksen SmartSea-hankkeessa selvitettiin yhdessä Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton kanssa veneilypalvelujen tarjontaa Suomen rannikolla. Tutkimuksessa tarkasteltiin veneilijöille tärkeitä palveluita satamissa ja niiden läheisyydessä ja arvioitiin matka-aikoja palveluiden ääreen kaikilta Suomen merialueilta.

Matka-aikoja arvioitiin paikkatieto-ohjelmilla olettaen, että aluksen nopeus on 10 solmua väylillä ja yli 10 metriä syvillä alueilla ja 5 solmua matalilla väylien ulkopuolisilla alueilla. Matka-ajoista laadittiin koko Suomen rannikon kattavia karttoja, jotka kuvaavat erilaisten palveluiden saavuttamisen helppoutta eri merialueilla.

Veneilijän palveluita tarkasteltiin kolmessa eri ryhmässä alueellisen palvelukoostumuksen arvioimiseksi. Tärkeimmiksi palveluiksi katsottiin kuuluvan elintarvikemyynti tai ruokailupaikka, venesähkö, septitankin tyhjennysmahdollisuus, sauna tai suihku, juomavesi sekä polttoaineasema. Satamia, joista löytyivät kaikki edellä mainitut palvelut, kutsuttiin tärkeiden palvelujen satamiksi ja matka-aika niihin laskettiin erikseen. Tärkeiden palvelujen lisäksi palvelut luokiteltiin ”oleellisiin” ja ”muihin” palveluihin. Näiden palvelujen katsottiin olevan hyödyllisiä mutta ei välttämättömiä useille veneilijöille.

Veneilijöille tarkoitettujen palvelujen sijoittumisessa rannikolle on selkeitä eroja eri merialueiden välillä. Tärkeät palvelut ovat saavutettavissa melkein kaikkialta rannikolta lyhyessä ajassa, yleensä noin 1–2 tunnissa. Pisimpiä matka-aikoja tärkeiden palvelujen luo löytyy Merenkurkun pohjoispuolelta Kalajoelta. Oleelliset palvelut puolestaan ovat keskittyneet selkeimmin Suomenlahdelle ja Saaristomerelle. Pohjanlahdella keskimääräiset matka-ajat oleellisten palvelujen ääreen ovat selvästi pidempiä, mikä viittaa siihen, että kaikkia oleellisia palveluja ei ole saatavilla kaikista satamista. Muut palvelut puolestaan ovat lähes täysin keskittyneet Saaristomerelle ja Suomenlahdelle. Matka-ajat Pohjanlahdella muiden palvelujen ääreen ovat keskimäärin huomattavan pitkiä, pääsääntöisesti yli 4–5 tuntia.

Muut palvelut (vasemmalla) ovat merellä yleensä vähiten kaivattuja palveluja, kuten majoitus, pankki tai posti. Matka-aika venepolttoaineasemalle kuvattu keskimmäisessä kuvassa. Matka-aika lähimpään kahvilaan oikean puoleisessa kuvassa.

Veneilijä löytää siis kaikki tärkeimmät ja välttämättömimmät palvelut kaikilta Suomen merialueilta alle muutaman tunnin matka-ajolla, mutta oleelliset ja muut palvelut vähenevät mitä pohjoisemmaksi mennään. Huomioimalla veneilijöiden määrät eri merialueilla näitä tuloksia voidaan käyttää tunnistamaan alueita, joilla kysyntää lisäpalveluille voisi olla. Tällainen alue saattaisi olla esimerkiksi Merenkurkun pohjoispuolinen alue.


Juho Lappalainen, Waltteri Niemelä,  Markku Viitasalo